Triết lý kinh doanh
Trang chủ > Về chúng tôi > Triết lý kinh doanh

☆ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

JULI nhựa luôn luôn tìm kiếm sự xuất sắc. Ban quản lý và nhân viên các cấp đã liên tục và trung thành duy trì bốn nguyên tắc chỉ đạo của juli trong việc kinh doanh:

Tuân thủ sự công bằng

Dedication to Excellence

Niềm tin vào giá trị của cá nhân

Mối quan tâm về Trách nhiệm xã hội